REGULAMIN

katarzynaczernek.com

Obowiązujący od 01.03.2024

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści i Usług cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://katarzynaczernek.com oraz świadczenia Usługi pośredniej.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Regulamin określa również warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Usługi pośredniej, regulując stosunki pomiędzy Usługodawcą jako Dostawcą usługi pośredniej, a Odbiorcą usługi.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!
W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@katarzynaczernek.com oraz pod numerami telefonu: 880-222-525.
Administrator, zgodnie z art. 11 i 12 DSA wyznacza również elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisji, Radą Usług Cyfrowych Użytkowników do bezpośredniej i szybkiej komunikacji: kontakt@katarzynaczernek.com.
Komunikacja może być prowadzona w języku polskim oraz angielskim

Kto jest sprzedawcą, usługodawcą, udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?
Katarzyna Czernek
32-825 Borzęcin 512 a
NIP 8692007530
REGON 524218845

Kogo dotyczy ten Regulamin?
Regulamin dotyczy osób, które zawierają umowy, których przedmiotem są Treści cyfrowe czy Usługi cyfrowe. Odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.
Regulamin określa również warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Usługi pośredniej, tym samym dotyczy również Dostawcy usługi pośredniej i Odbiorcy usługi.

Wyjaśnienie definicji.

USŁUGODAWCA/ADMINISTRATOR/DOSTAWCA USŁUGI HOSTINGU : Katarzyna Czernek , 32-825 Borzęcin 512 a, NIP 8692007530, REGON 524218845

SKLEP: Serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://katarzynaczernek.com.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści lub Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

KLIENT: To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej. Klientem będącym osobą fizyczną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym jej skuteczne dokonanie określonego zakupu.

PRZEDSIĘBIORCA: To osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

KONSUMENT: To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA: To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

ODBIORCA USŁUGI: to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Usługi pośredniej hostingu, w szczególności w celu pozyskiwania informacji lub udostępniania jej.

UŻYTKOWNIK/ODBIORCA TREŚCI: to osoba, która umieściła w Sklepie Treść.

TREŚĆ: to wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w tym w formie tekstu, grafik, zdjęć w ramach Sklepu, albo innych miejsc moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

TREŚĆ CYFROWA: To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book).

TREŚĆ NIELEGALNA: to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaż produktów lun świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

USŁUGA CYFROWA: To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

USŁUGA POŚREDNIA HOSTINGU: to usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

PRODUKT: To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy, i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

COACHING, SPOTKANIE, SESJA: To usługa szkoleniowo-edukacyjna świadczona drogą elektroniczną lub stacjonarnie zgodnie z opisem Produktu na stronie Sklepu.

KONTO KLIENTA: to indywidualne konto Klienta w Sklepie założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem.

CENA: Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

CENA POCZĄTKOWA: Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

OSTATNIA NAJNIŻSZA CENA Z OSTATNICH 30 DNI: Najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

CENA PROMOCYJNA: Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Katarzyna Czernek Promocji.

USŁUGA ELEKTRONICZNA: Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

WYMAGANIA TECHNICZNE: Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:
– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
– dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

MODEROWANIE TREŚCI: to działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Dostawcę usługi hostingu, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług Dostawcy usługi hostingu, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takiej jak depozycjonowanie takich Treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwianie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie Konta Użytkownika

UMOWA: To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG: Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

ZAMÓWIENIE: To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

KOSZYK: Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.

PROMOCJE: Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie Ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

REGULAMIN: Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Przed zawarciem Umowy Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego treść.

3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści Cyfrowych lub Usług cyfrowych;
niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

7. Treści Cyfrowe i Usługi cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką (ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny).

8. W przypadku udostępnienia Treści cyfrowych i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.

10. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

11. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni.

USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE SKLEPU
11. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony ( formularz zamówienia itd.).

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka,
Usługę Konto Klienta Użytkownika oraz dostęp do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych za pośrednictwem Konta Użytkownika.

Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail dane do logowania do Konta Klienta.

Klient loguje się na Konto Klienta przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

Usługa utrzymywania Konta Klienta jest nieodpłatna

Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
Klienta składa Zamówienie bez konieczności zakładania Konta Klienta na stronie Sklepu.

Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.

Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

ZAWARCIE, WYKONANIE UMOWY I PŁATNOŚCI.
Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści cyfrowych i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu.

Główne cechy Treści cyfrowych i Usługi cyfrowej oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia.

Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Treść Cyfrową lub Usługę cyfrową przez Klienta.

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe po wyborze sposobu płatności.

Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest tożsame ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść Cyfrowa lub Usługę cyfrową.

Klient ma możliwość weryfikacji Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej, wskazanym przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.
Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, adres e-mail.

Płatność za Treść Cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy PayU SA z siedzibą w Poznaniu ( 60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (dostawca płatności PayU) lub PayPal Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 506 500.00 PLN, NIP: 525-24-06-419, REGON 141108225 (dostawca płatności PayPal)

Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE
Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści o charakterze biznesowym, edukacyjnym. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.

Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

Ceny Treści cyfrowych i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

Wszystkie Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Dostęp do zawartości Zamówienia następuje poprzez przesłanie linka umożliwiającego dostęp do danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

Jeżeli w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

COACHING, SPOTKANIA, SESJE.
Usługodawca świadczy usługi szkoleniowo-edukacyjne wraz z wybranymi Treściami cyfrowymi i Usługami cyfrowymi, które polegają na spotkaniach indywidualnych lub grupowych z prelegentem wskazanym w opisie Produktu.

Zakres, sposób realizacji, terminy, harmonogram i forma (online/stacjonarna) coachingu/spotkania/sesji są wskazane w opisie Produktu. Terminy świadczenia usług mogą być wskazane w terminie późniejszym niż data zakupu Produktu.

Podczas spotkań coachingowych oraz podczas zajęć grupowych obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.

Usługodawca przed świadczeniem coachingu/spotkania/sesji może zwrócić się do Klienta o wypełnienie ankiety lub innego dokumentu oraz o udzielenie informacji, odpowiedzi na pytania za pośrednictwem korespondencji e-mail, telefonicznie, lub mediów społecznościowych celem zbadania, czy usługa świadczona przez Usługodawcę jest adekwatna i właściwa do potrzeb Klienta.

Usługodawca ma możliwość przerwania świadczonej usługi w sytuacji, gdy zachowanie Klienta może wskazywać, że jest on pod wpływem substancji odurzających, nie jest świadomy podejmowanych decyzji lub składanych oświadczeń woli, bądź jego zachowanie jest obraźliwe i naruszające dobra osobiste Usługodawcy lub prelegenta.

Z uwagi na charakter usługi Usługodawca może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub kompetencje Usługodawcy lub Prelegenta. W tej sytuacji Usługodawca dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta, bezpośrednio po ustaleniu, że do świadczenia usług nie powinno dojść.

Coaching, spotkania, sesje są usługami oferowanymi przez Usługodawcę jako usługi w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Kiedy Usługodawca wykonał coaching/spotkanie/sesję w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawa do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

Usługodawca w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych i od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

UPRAWNIENIA W RAZIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ
Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową.

Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

Usługodawca doprowadza Treść Cyfrowa lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;
brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.

Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub wykonanie w pełni coachingu, spotkań, sesji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.

Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. Działanie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania (dostęp do) Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

USŁUGA POŚREDNIA HOSTINGU
Administrator jest dostawcą Usługi pośredniej hostingu, która polega na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczania Treści w ramach Sklepu takich jak:
uzupełnianie Konta Klienta o określone informacje,
opinie i oceny,
dodawanie komentarzy i postów na forum,
wysyłanie wiadomości w ogólnodostępnym czacie;
[…]
Administrator świadczy również Usługę pośrednią hostingu w ramach jego profili, kont oraz grup prowadzonych w mediach społecznościowych Facebook pod adresem […], Instagram pod adresem […], Linkedin pod adresem […], TikTok pod adresem […], oraz grup szkoleniowych w ramach […] która to usługa umożliwia Odbiorcom usługi zamieszczania Treści takich jak:
dodawanie komentarzy pod postami,
dodawanie postów,
wystawianie ocen i opinii,
wysyłanie wiadomości w ogólnodostępnym czacie.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie zakończyć korzystania z Usługi pośredniej hostingu poprzez:
usunięcie Konta Klienta;
opuszczenie profili, kont oraz grup prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych;
opuszczenie grupy szkoleniowej w ramach […];
usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści;
kontakt z Administratorem.
Administrator informuje, że stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłaszanie Treści, które dana osoba uznaje za Treści nielegalne lub niezgodne z Regulaminem.
Administrator, zgodnie z art. 11 i 12 DSA wyznacza również elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisji, Radą Usług Cyfrowych Użytkowników do bezpośredniej i szybkiej komunikacji: kontakt@katarzynaczernek.com.
Komunikacja może być prowadzona w języku polskim oraz angielskim .

ZASADY MODERACJI TREŚCI i PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZEŃ
Użytkownik nie może zamieszczać Treści, które:
są Treściami nielegalnymi;
są nieprawdziwe;
naruszają dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
są zniesławiające, znieważające lub naruszające dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
są niezgodę z tematyką danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub inną treścią;
nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek osób lub istot żywych;
zawierają linki;
nakierowane są na promocję działań Użytkownika;
polegają na zamieszczaniu reklam oraz promowaniu produktów lub usług.
Dostawca usługi hostingu w ramach Sklepu może dokonywać Moderowania treści umieszczonych przez Użytkowników.
W przypadku gdy Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z Użytkownikiem, Administrator informuje go o dokonanej Moderacji Treści przez niego umieszczonej. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zawiera uzasadnienie.
Każdy Użytkownik uprawniony jest do zgłaszania Administratorowi Treści, które w jego ocenie są niedozwolone, a zostały zamieszczone w ramach Usługi pośredniej hostingu przez jakiegokolwiek Użytkownika. Zgłoszeń można dokonywać na adres: kontakt@katarzynaczernek.com.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 4 powyżej powinno zawierać:
wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający zarzuca, że dana informacje stanowi treść niedozwoloną;
jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres e-mail dokonującego zgłoszenia;
oświadczenie potwierdzające powzięcie w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
W przypadku gdy Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się ze zgłaszającym, Administrator bez zbędnej zwłoki informuje zgłaszającego o otrzymaniu zgłoszenia.
Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej rozpatrywane są przez Administratora w terminie 14 dni w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Administrator poinformuje również o tym czy korzysta ze zautomatyzowanych środków.
Przed rozpatrzeniem zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej Administrator może skontaktować się z osobą, która zamieściła Treść objętą tym zgłoszeniem celem złożenia przez nią wyjaśniania.
W przypadku stwierdzenia naruszenia Administrator uprawniony jest do:
odmowy publikacji Treści;
usunięcia Treści;
zablokowania dostępu do Treści;
demonetyzacji Treści;
zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi pośredniej hostingu dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
W przypadku gdy Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się ze zgłaszającym i Użytkownikiem, który dopuścił się naruszenia powiadamia ich o podjętej decyzji oraz przekazuje informację na temat możliwości odwołania się.
Zgłaszający oraz osoba, która dopuściła się naruszenia mogą odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie rozpatrywane jest przez Administratora w terminie 14 dni.
Administrator informuje, że nie ma obowiązku monitorowania informacji, które Użytkownicy przekazują lub przechowują, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
W sytuacji powzięcia przez Administratora jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, Administrator natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW, ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ DLA KONSUMENTÓW
Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały w Polityce Prywatności.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY W REGULAMINIE.
Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności: jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Regulamin podlega prawu polskiemu.

Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin i załączniki stanową wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Regulamin jest dostępny dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na stronie internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA

Usługodawca: Katarzyna Czernek, 32-825 Borzęcin 512A, REGON 524218845, NIP 8692007530

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 

________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Katarzyna Czernek, 32-825 Borzęcin 512A, REGON 524218845, NIP 8692007530.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.